Bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương

STT Tên thủ tục Số hồ sơ đã đăng ký Lệ phí (VNĐ) Biểu mẫu Đăng ký
1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 15 2.600.000 Đăng ký
2. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 12 0 Đăng ký
3. Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 7 0 Đăng ký
4. Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 7 0 Đăng ký
5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 10 0 Đăng ký
6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 15 0 Đăng ký
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 15 0 Đăng ký
8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 7 0 Đăng ký
9. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 4 0 Đăng ký
10. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 15 0 Đăng ký
11. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 10 0 Đăng ký
12. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 15 0 Đăng ký
13. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 15 0 Đăng ký
14. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 15 0 Đăng ký
15. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 15 0 Đăng ký
16. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 15 0 Đăng ký
17. Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 5 0 Đăng ký
18. Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp 5 0 Đăng ký
19. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 10 2.600.000 Đăng ký
20. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 7 2.600.000 Đăng ký
21. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 7 0 Đăng ký
STT Tên thủ tục Số hồ sơ đã đăng ký Lệ phí (VNĐ) Biểu mẫu Đăng ký
1. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW 12 2.100.000 Đăng ký
2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV 12 800.000 Đăng ký
3. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV 12 800.000 Đăng ký
4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV 12 800.000 Đăng ký
5. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV 12 800.000 Đăng ký
6. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW 12 2.100.000 Đăng ký
7. Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV 12 700.000 Đăng ký
8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV 12 700.000 Đăng ký
9. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV 12 800.000 Đăng ký
10. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV 12 800.000 Đăng ký
STT Tên thủ tục Số hồ sơ đã đăng ký Lệ phí (VNĐ) Biểu mẫu Đăng ký
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 15 0 Đăng ký
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 15 0 Đăng ký
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 15 0 Đăng ký
4. Cấp sửa đổi, bổ sung các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 15 0 Đăng ký
5. Cấp lại các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy 10 0 Đăng ký
6. Cấp lại các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành 10 0 Đăng ký
7. Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất sản xuất 4 0 Đăng ký
8. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất 20 0 Đăng ký
9. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 20 0 Đăng ký
STT Tên thủ tục Số hồ sơ đã đăng ký Lệ phí (VNĐ) Biểu mẫu Đăng ký
1. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong trường hợp GCN bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) 4 0 Đăng ký
2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 15 0 Đăng ký
3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp GCN hết hiệu lực) 15 0 Đăng ký
4. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị huỷ bỏ) 15 0 Đăng ký
5. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực). 15 0 Đăng ký
6. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) 5 0 Đăng ký
7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 0 Đăng ký
STT Tên thủ tục Số hồ sơ đã đăng ký Lệ phí (VNĐ) Biểu mẫu Đăng ký
1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 0 Đăng ký
2. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 0 Đăng ký
3. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 0 Đăng ký
4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
6. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
7. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận chuyển 0 Đăng ký
8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 0 Đăng ký
9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 0 Đăng ký
10. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 0 Đăng ký
11. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 0 Đăng ký
12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
13. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
14. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
15. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
16. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG . 0 Đăng ký
17. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 0 Đăng ký
18. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 0 Đăng ký
19. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 0 Đăng ký
20. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
21. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải. 0 Đăng ký
23. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
24. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG . 0 Đăng ký
25. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 0 Đăng ký
26. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 0 Đăng ký
27. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 0 Đăng ký
28. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 0 Đăng ký
29. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 0 Đăng ký
30. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
31. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 0 Đăng ký
32. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 0 Đăng ký
33. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 0 Đăng ký
34. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 0 Đăng ký
35. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 0 Đăng ký
36. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
37. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 0 Đăng ký
38. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
39. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 0 Đăng ký
40. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 0 Đăng ký
41. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 5 0 Đăng ký
42. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 5 0 Đăng ký
43. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 20 0 Đăng ký
44. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 20 0 Đăng ký
45. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 20 0 Đăng ký
46. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 20 0 Đăng ký
47. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 20 0 Đăng ký
48. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 20 0 Đăng ký
49. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 20 0 Đăng ký
50. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 20 0 Đăng ký
51. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 20 0 Đăng ký

Thông tin doanh nghiệp