Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: +84 +54.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho thương nhân.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ; cụ thể:

          Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam của thương nhân; Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải nêu rõ lý do.

          Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho thương nhân.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Bản chính-theo Mẫu số 13). Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có

Thông tin doanh nghiệp