Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

* Đối với thương nhân:

- Bước 1: Thương nhân đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi với cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký tổ chức chương trình khuyến mại mang tính may rủi chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo nội dung đăng ký sửa đổi, bổ sung. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả từ Sở Công Thương.

 

* Đối với cơ quan thẩm định:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;

- Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ; xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản;

- Bước 3: Gửi trả kết quả thương nhân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh (bản chính - theo mẫu KM-8, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính ). Theo mẫu

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

Thông tin doanh nghiệp