Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn hóa chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 30 (Thời hạn của Giấy chứng nhận: hai (02) năm)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

- Bước 1: Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

- Bước 2: Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Bước 3:

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở;

+ Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức huấn luyện (nếu có), kiểm tra;

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt yêu cầu, Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
* Trường hợp hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận:
- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Bản chính
- Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận Bản chính
- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận Bản chính
- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở. Bản chính
* Trường hợp hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:
- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Bản chính
- Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận Bản chính
- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận Bản chính
- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

* Điều kiện chung:

- Được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

* Điều kiện riêng:

- Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.

Thông tin doanh nghiệp