Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn hóa chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương, 02 đường Tôn Đức Thắng - thành phố Huế
Điện thoại: +84 +54.3810216
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Thời hạn giải quyết: 03 (Thời hạn của Giấy chứng nhận: bằng thời gian của Giấy chứng nhận đã cấp)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi đến Sở Công Thương đã cấp để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận;

- Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Bản chính
Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

* Điều kiện chung:

- Được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

Thông tin doanh nghiệp