Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm trên địa bàn tỉnh (trường hợp hồ sơ đăng ký nộp trước ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức)

Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

* Đối với thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại:

- Bước 1: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả từ Sở Công Thương.

 

* Đối với cơ quan thẩm định:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;

- Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ; xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức;

- Bước 3: Gửi trả kết quả thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm (bản chính - theo mẫu HCTL-1, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính ) Theo mẫu
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Bản sao
Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

Thông tin doanh nghiệp