Lịch tiếp công dân Quý IV/2016

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

09

Thứ Năm

15/09/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

30/09/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

10

Thứ Sáu

14/10/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Hai

31/10/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

11

Thứ Ba

15/11/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư

30/11/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

12

Thứ Hai

15/12/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

30/12/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày:

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

- Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

+ Buổi sáng : Từ 8:00 - 11: 00

+ Buổi chiều: Từ 14:00 - 16:30

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở

NThy
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ