Lịch tiếp công dân quý I năm 2017
  

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

01

Thứ Sáu

13/01/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Ba

24/01/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

02

Thứ Tư

15/02/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Ba

28/02/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

03

Thứ Tư

15/03/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

31/03/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

 

II. Lịch tiếp hàng ngày:

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

- Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

+ Buổi sáng : Từ 8:00 - 11: 00

+ Buổi chiều: Từ 14:00 - 16:30

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở


Thy-Thanh tra Sở
SCT - TTRA
 Bản in]

Liên kết công vụ