Lịch tiếp công dân quý II năm 2017
  

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

04

Thứ Sáu

14/04/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

28/04/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

05

Thứ Hai

15/05/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư

31/05/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

06

Thứ Năm

15/06/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

30/06/2017

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

 

II. Lịch tiếp hàng ngày:

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

- Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

+ Buổi sáng : Từ 8:00 - 11: 00

+ Buổi chiều: Từ 14:00 - 16:30

Phòng tiếp công dân

Thy-Thanh tra
 Bản in]

Liên kết công vụ