Lịch tiếp công dân quý II năm 2018
  
Lịch tiếp công dân quý II năm 2018

Tháng

Thứ

Ngày

Người
tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

04

Thứ Hai

16/04/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Hai

29/04/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

05

Thứ Ba

15/05/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Năm

31/05/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

06

Thứ Sáu

15/06/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

29/06/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở

Thanh tra Sở
Sở Công Thương TT.Huế
 Bản in]

Liên kết công vụ