Lịch tiếp công dân quý III năm 2017
  
Tháng Thứ Ngày Người
tiếp công dân
Chức vụ Địa điểm
I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
07 Thứ Sáu 14/07/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Sáu 28/07/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
08 Thứ Ba 15/08/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Năm 31/08/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
09 Thứ Sáu 15/09/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Sáu 29/09/2017 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
II. Lịch tiếp hàng ngày

- Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

 Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

+ Buổi sáng : Từ 8:00 - 11: 00

+ Buổi chiều: Từ 14:00 - 16:30


Phòng tiếp công dân
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ