Lịch tiếp công dân quý III năm 2018
  
Lịch tiếp công dân quý III năm 2018

Tháng

Thứ

Ngày

Người
tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

07

Thứ Sáu

13/07/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Ba

31/07/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

08

Thứ Tư

15/08/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

31/08/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

09

Thứ Sáu

14/09/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

28/09/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở

TTra
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ