Lịch tiếp công dân quý IV năm 2018
  
Lịch tiếp công dân quý IV năm 2018

Tháng

Thứ

Ngày

Người
tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

10

Thứ Hai

15/10/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư

31/10/2018

Nguyễn Lương Bảy

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

11

Thứ Năm

15/11/2018

Phan Hùng Sơn

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

30/11/2018

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

12

Thứ Sáu

14/12/2018

Nguyễn Lương Bảy

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

28/12/2018

Phan Hùng Sơn

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trường hợp do bận tham gia các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở để bố trí người tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở

TTra
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ