Lịch tiếp quý I năm 2019
  
Lịch tiếp công dân quý I năm 2019

Tháng

Thứ

Ngày

Người
tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

01

Thứ Ba

15/01/2019

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Năm

31/01/2019

Nguyễn Lương Bảy

 

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

02

Thứ Sáu

15/02/2019

Phan Hùng Sơn

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Năm

28/02/2019

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

03

Thứ Sáu

15/03/2019

Nguyễn Lương Bảy

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

29/03/2019

Phan Hùng Sơn

P. Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày

-

Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên hàng ngày.

Phòng tiếp công dân/Thanh tra Sở


Nguyễn Lương Bảy
TTra
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ