Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương
  
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương.

(Phụ lục bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện Phú Vang có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Sau 30 ngày kể từ ngày công bố công khai thông tin kêu gọi đầu tư:

- Nếu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018,
định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục khác có liên quan không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết về Quyết định vui lòng xem tại đây

HTNTHI
https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/
 Bản in]

Liên kết công vụ