• Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

  Ngày 30/9/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.


 • Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

  Ngày 22/10/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.


 • Phiếu điều tra Hóa chất 2014

  Căn cứ chương trình công tác năm 2014 theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa thiên Huế, trong đó UBND tỉnh giao Sở Công Thương thực hiện chương trình: “Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất, hóa chất, hàng nguy hiểm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; chương trình này nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh và đánh giá khả năng phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất để từ đó có cơ sở xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó ...


 • THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

  (Theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT  ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất)


 • Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm

  Ngày 22⁄4⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07⁄2013⁄TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.


 • Thông tư số 40/2011/TT-BCT hướng dẫn khai báo hóa chất

  Ngày 14/11/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BCT quy định về khai báo hóa chất.

   

           Thông tư này quy định về biểu mẫu khai báo hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp và khai báo hóa chất qua mạng internet đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất) thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


 • Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất

  Ngày 13/02/2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nội dung ghi nhãn hóa chất được quy định cụ thể như sau:    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ