Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư
Ngày 16/04/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020.

 

Theo đó, Quyết định bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 (phụ lục bổ sung danh mục và thông tin các dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm); 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin các dự án được phê duyệt trên Cổng Thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà rà soát hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi nghiên cứu đầu tư các dự án, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đối với các khu đất kêu gọi đầu tư phù hợp với mục tiêu và quy mô của dự án; cập nhật các khu đất nghiên cứu thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.


 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
     

Liên kết công vụ