Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn III và giai đoạn IV đợt 2 vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025.

(Phụ lục 1,2  danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm)

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các Sở, ngành, nhà đầu tư theo phân công tại Kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này (Phụ lục 3), nghiêm túc tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã phân công. Trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các công việc đã được phân công tại Kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và phương án xử lý các vướng mắc (nếu có) đảm bảo tiến độ của Kế hoạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Có các file kèm theo)

Nội dung toàn bộ (có file kèm theo)

HTNTHI
https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/
 Bản in]

Liên kết công vụ