• Chức năng - nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương

  • Lịch sử hình thành và phát triển Ngành Công Thương
    Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Bộ Kinh tế được thành lập. Ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là "Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam".

  • Lịch sử hình thành và phát triển Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
    Ngành Công Thương được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại theo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, ngày 31-7-2007. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp với Sở Thương mại tại Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương TT Huế.


     

Liên kết công vụ