• Thông báo về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2013
  Thực hiện Kế hoạch số 1424/KH-SCT ngày 26/12/2012 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức thuộc Sở năm 2013 và Công văn số 4042/UBND-KNTD ngày 15/8/2013, Công văn số 5335/UBND-KNTD ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai các thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ trong năm 2013; Sở Công Thương tổ chức hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật gồm:

 • Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
  Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

 • Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phạt lên đến 100 triệu đồng
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, theo đó mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy;... tịch thu tang vật, phương tiện để vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;...

 • Quy định mới về về sản xuất, kinh doanh rượu
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 quy định về sản xuất, kinh doanh rượu nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trong nước, trong đó, tiêu biểu là các quy định về kiểm soát số lượng giấy phép kinh doanh (GPKD) rượu.

 • Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn
  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn như sau:

 • Quy định về hoạt động khuyến công
  Ngày 21 tháng 05 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công. Nghị định này quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (sau đây gọi chung là hoạt động khuyến công).

 • Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2012
  - Để tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật.


    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ