Trang chủ » Hoạt động » Quản lý thị trường
Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng(Khóa XI)

               Thực hiện kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 18/7/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TW Đảng (Khóa XI), ngày 12/9/2014, Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TW Đảng đến toàn thể Đảng viên, CBCC trong toàn Chi cục.

Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường đã mời Đ/c Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết TW 9

            Tại hội nghị, hơn 80 cán bộ, đảng viên, Chi cục được học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng như quy chế bầu cử trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên là lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội…

            Theo đó yêu cầu cấp ủy xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Chi cục, Phòng, Đội Quản lý thị trường; tập trung khắc phục những tồn tại, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực công tác; xác định biện pháp cụ thể để phát triển văn hoá, con người nói chung và xây dựng môi trường văn hoá, bản lĩnh, lối sống của cán bộ, đảng viên chi cục Quản lý thị trường nói riêng./.

CTV-KCXT
 Bản in]

Liên kết công vụ