Điều tra khảo sát dữ liệu xây dựng đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng tại khu vực nuôi tôm tập trung xã Quảng Công huyện Quảng Điền
  

Trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện Dự án Giảm thiểu Carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng bền vững; Sở Công Thương đã tổ chức điều tra khảo sát dữ liệu xây dựng đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng tại khu vực nuôi tôm tập trung xã Quảng Công huyện Quảng Điền từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2012 với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu/kết quả đầu ra

Nhóm khảo sát hiện trường hiểu được phương pháp thực hiện và cùng tư vấn thống nhất, thông qua bộ câu hỏi khảo sát đánh giá tình hình sử dụng năng lượng và các thiết bị sử dụng tại hồ nuôi, cũng như các vấn đề liên quan

Thực hiện khảo sát, đánh giá tại hiện trường để thu thập thông tin và số liệu theo sự hướng dẫn của tư vấn

Hoạt động

Tư vấn hướng dẫn bộ câu hỏi và phương pháp tiếp cận cho nhóm khảo sát

Nhóm khảo sát thu thập một số thông tin chung liên quan tình hình nuôi tôm của toàn tỉnh, huyện Quảng Điền và xã Quảng Công

Nhóm khảo sát cùng tư vấn thực hiện phỏng vấn 25 hộ gia đình nuôi tôm tại Quảng Công

Phỏng vấn nhóm cán bộ quản lý trạm bơm điện cung cấp nước cho hồ nuôi

Tập hợp, xử lý sơ bộ dữ liệu thô, đưa vào bảng tính (dữ liệu file mềm)

Thành phần tham gia

01 cán bộ Sở Công Thương

01 cán bộ Trung tâm Tư vấn TKNL và Công nghiệp

02 cán bộ phòng Công Thương Quảng Điền

01 cán bộ phụ trách trạm bơm phục vụ khu vực nuôi tôm Quảng Công

Địa điểm: Khu vực nuôi tôm, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

(Phòng QLĐN - SCT, 8/01/2013))

 Bản in]

Liên kết công vụ