Kế hoạch Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 10/4/2017, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 544 /KH-SCT về Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 nhằm phổ biến và tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường; bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; Chú trọng vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiết kiệm năng lượng; nguyên, nhiên, vật liệu; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh có khả năng đầu tư áp dụng SXSH.

Nội dung bao gồm:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp:

1.1. Xây dựng 02 phóng sự về SXSH và phát sóng trên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chuyên đề 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, phổ biến một số văn bản pháp luật liên quan (Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 6 năm 2017).

- Chuyên đề 2: Giới thiệu một số mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh (Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 11 năm 2017).

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có hoạt động tuyên truyền, quảng cáo được pháp luật cho phép.

1.2. Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Phổ biến các kiến thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Giới thiệu một số mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn thành công;

- Thành phần mời: Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Huế; Các Sở, ban ngành liên quan; Đài truyền hình: TRT, VTV8; Báo Công Thương; Báo Thừa Thiên Huế;

- Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Số lượng dự kiến: 160 đại biểu;

- Báo cáo viên: Dự kiến mời Chuyên gia Văn phòng Ban điều hành SXSH;

- Thời gian: tháng 5 năm 2017.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển SXSH trong công nghiệp

Rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ áp dụng SXSH trong công nghiệp và hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thực hiện áp dụng SXSH.

3. Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp để nâng cao năng lực chủ động nghiên cứu, áp dụng SXSH của cơ sở sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH cho 01 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trêm địa bàn tỉnh.

Nội dung: Lựa chọn 01 đơn vị sản xuất công nghiệp để hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH.

Đơn vị dự kiến lựa chọn hỗ trợ: Công ty Cổ phần Dệt may Huế (sau khi có văn bản thống nhất của doanh nghiệp).

Các đơn vị tư vấn dự kiến:

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Thời gian: tháng 6 năm 2017.

4. Xây dựng và vận hành chuyên mục về SXSH trong công nghiệp

Xây dựng kênh thông tin SXSH trong công nghiệp tích hợp trên website của Sở Công Thương nhằm phục vụ công tác quản lý, tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động và góp phần nâng cao nhận thức về SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thường xuyên cập nhật các tin tức, kiến thức liên quan đến SXSH, các mô hình áp dụng SXSH lên website của Sở.

Xem Chi tiết Kế hoạch 544 /KH-SCT tại đây

 Bản in]
     

Liên kết công vụ