Trang chủ » Hoạt động » Thanh tra » Chuyên mục Ngày pháp luật
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2012
- Để tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật.

 

         Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1331/KH-SCT ngày 28/12/2011 để tuyền tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và các doanh nghiệp có tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.
         Nội dung phổ biến:
         1. Luật thanh tra năm 2010; Nghị định 86/2011//NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP về phòng chống tham nhũng trong ngành thanh tra; Thông tư số 11/2011/TT-TTCP Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 04/2010/TT-TTCP và Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân;
         2. Nghị dịnh số 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
         3. Quyết định của Thủ tướng chính phủ về giá bán điện năm 2012;
         4. Nghị định số 104/2011/NĐ quy định xử phạt VPHC về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 105/2011/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;
         5. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
         6. Tiếp tục triển khai xây dựng và khai thác “Tủ sách pháp luật”;
         7. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Ngày pháp luật”;
         8. Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại trong ngành công nghiệp;
        9. Pháp lệnh 16/2011/UBNVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, VLNCN và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh;
         10. Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
         11. Luật Hoá chất và các văn bản hướng dẫn.
SCT-TTra2
 
 Bản in]

Liên kết công vụ