• Trung tâm Xúc tiến thương mại
  1. Vị trí và chức năng
  1.Trung tâm xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế ( Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về xúc tiến thương mại; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật. 2.Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục xúc tiến thương mại và các Cục, Vụ, đơn vị liên quan của Bộ Công Thương. 3.Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt đông theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách ...

 • Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
  Vị trí và chức năng
  1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật. 2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương và các Cục, Vụ, đơn vị liên quan của Bộ Công Thương. 3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt ...

 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
  Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới và hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Phòng Quản lý Năng lượng
  Phòng Quản lý Năng lượng là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 • Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường
  Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoán sản (trừ vật liệu xây dựng); an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; môi trường trong công nghiệp; sản xuất sạch hơn; khoa học công nghệ.

 • Phòng Quản lý thương mại
  Phòng Quản lý thương mại là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh.

 • Phòng Quản lý Công nghiệp
  Phòng Quản lý Công nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực bao gồm cơ khí; luyện kim, công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; khuyến công, tiểu thủ công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ.


    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ