Trang chủ » Hoạt động » Thanh tra » Chuyên mục Ngày pháp luật
Quy định mới về về sản xuất, kinh doanh rượu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 quy định về sản xuất, kinh doanh rượu nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trong nước, trong đó, tiêu biểu là các quy định về kiểm soát số lượng giấy phép kinh doanh (GPKD) rượu.

             Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; bãi bỏ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Theo đó, Chính phủ quy định số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc không quá 01 giấy phép/1.000 dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; số lượng giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu cũng được xác định theo số dân cả nước theo nguyên tắc không quá 01 giấy phép kinh doanh/400.000 dân; còn số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác dịnh trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá 01 giấy phép kinh doanh/100.000 dân. 

Hàng năm, căn cứ vào tình hình biến động dân số từng thời kỳ, cơ quan có thẩm quyền phải công bố số lượng GPKD đang còn hiệu lực và số lượng còn lại chưa được cấp (nếu có).

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu kể từ ngày 01/01/2014, tất cả sản phẩm rượu sản xuất và nhập khẩu để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại rượu). Tem sản phẩm rượu chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, GPKD phân phối sản phẩm rượu.

Chính phủ cũng đồng ý giao cho Bộ Công Thương chủ trì ban hành các quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rượu thuốc.

SCT-TTra2

 Bản in]

Liên kết công vụ