• QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN PHÚ LỘC ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 287/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/2/2014)
  I. Nhu cầu điện Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Lộc đạt tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 19-21% và giai đoạn 2016 - 2020 là 17-18%. Cụ thể như sau: 1) Năm 2015: Năm 2015 công suất cực đại Pmax = 18,77MW, điện thương phẩm đạt 65.024,5MWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2013-2015 đạt 22,2%/năm, trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản tăng 14,1%/năm Công nghiệp - xây dựng tăng 34,2%/năm Thương mại - dịch vụ tăng 27,5%/năm Cơ quan quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 15,8%/năm Phụ tải khác tăng 26,1%/năm Điện thương phẩm bình quân đầu người năm 2015: 471,20 kWh/người/năm.

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 286/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/2/2014)
  I. Nhu cầu điện Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 17 - 18% và giai đoạn 2016 - 2020 là 15 - 16%. Cụ thể như sau: 1) Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 47,60MW, điện thương phẩm 148,77 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm giai đoạn 2013-2015 là 31,1%/năm. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 44,69%, nông lâm - thủy sản tăng 17,07%, thương mại - dịch vụ tăng 9,21%, quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 7,78% và hoạt động khác tăng 7,89%. Điện thương phẩm bình quân trên người năm 2015 là 1.487 kWh/người/năm.

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/2/2014)
  I. Nhu cầu điện Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hương Trà đạt tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 20 - 21% và giai đoạn 2016 - 2020 là 19 - 22%. Cụ thể như sau: 1) Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 66,942 MW, điện thương phẩm 431,695 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm giai đoạn 2013-2015 là 13,37%/năm, điện thương phẩm bình quân trên người năm 2015 là 3.684,4 kWh/người/năm. 2) Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 126,908 MW, điện thương phẩm 845,690 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm giai đoạn 2016-2020 là 14,39%/năm, điện thương phẩm bình quân trên người năm 2020 là 6.841,4 kWh/người/năm. Tổng hợp nhu cầu điện ...

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN QUẢNG ĐIỀN ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 285/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/2/2014)
  I. Nhu cầu điện Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Điền đạt tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 15 - 16% và giai đoạn 2016 - 2020 là 17 - 18%. Cụ thể như sau: 1) Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 18,319MW, điện thương phẩm 45,20 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm giai đoạn 2013-2015 là 17,32%/năm. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 27,33%, nông - lâm - thủy sản tăng 10,76%, thương mại - dịch vụ tăng 24,95%, quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 8,90% và hoạt động khác tăng 20,76%. Điện thương phẩm bình quân trên người năm 2015 là 528,24 kWh/người/năm.

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN A LƯỚI ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/2/2014)
  I. Nhu cầu điện Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện A Lưới với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 14 - 16% và giai đoạn 2016 - 2020 là 16 - 17%. Cụ thể như sau: 1) Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 6,261MW, điện thương phẩm 16,039 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm giai đoạn 2013-2015 là 10,63%/năm. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 42,28%, nông lâm - thủy sản tăng 0,07%, thương mại - dịch vụ tăng 2,22%, quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 51,65% và hoạt động khác tăng 3,78%. Điện thương phẩm bình quân trên người năm 2015 là 347,09 kWh/người/năm. 2) Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 11,662MW, điện thương phẩm 31,841 triệu kWh. ...


     

Liên kết công vụ