• Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

  • Kế hoạch Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017
    Ngày 10/4/2017, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 544 /KH-SCT về Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 nhằm phổ biến và tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường; bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; Chú trọng vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiết kiệm năng lượng; nguyên, nhiên, vật liệu; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh có khả năng đầu tư áp dụng SXSH.


     

Liên kết công vụ