Trang chủ » Hoạt động » Thanh tra » Chuyên mục Ngày pháp luật
Thông báo về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2013
Thực hiện Kế hoạch số 1424/KH-SCT ngày 26/12/2012 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức thuộc Sở năm 2013 và Công văn số 4042/UBND-KNTD ngày 15/8/2013, Công văn số 5335/UBND-KNTD ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai các thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ trong năm 2013; Sở Công Thương tổ chức hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật gồm:

             Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012;

Thông tư số 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm về khiếu nại;

Thông tư số 05/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm về tố cáo;

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Giao Thanh tra Sở chuẩn bị tài liệu và gửi cho các phòng ban, đơn vị để nghiên cứu trước./.

                                                                                                                                                    SCT-TTra

 Bản in]

Liên kết công vụ