Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính

Cập  nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ, thay thế

 • Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới
  Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • Thay đổi mức phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
  Ngày 04/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. Các TTHC này sửa đổi, bổ sung các TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh.

 • Ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung về Thuốc lá thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
  Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế Theo đó, 03 thủ tục hành chính về thuốc lá trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 • 9 Thủ tục hành chính về Thuốc lá thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương được sửa đổi, bổ sung.
  Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Theo đó, 09 thủ tục hành chính về thuốc lá trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp Giấy phép bán buôn sản ...

 • Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2019
  Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 • UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn Thực phẩm
  Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị thay thế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Theo đó, Quyết định ban hành 02 thủ tục mới về An toàn thực phẩm gồm thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện" và thủ tục "Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện" đồng thời hủy bỏ các thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cấp lại Giấy chứng nhận ...


     

Liên kết công vụ