Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; Điều chỉnh một số nội dung, thời hạn hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch số 122/KH-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai, thực hiện tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, phải bám sát nội dung, yêu cầu của Kế hoạch; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình hành động đề ra đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

 Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện đúng tiến độ nội dung Kế hoạch này báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/6), 01 năm (trước ngày 28/11) về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

Vui lòng xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ