Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
  
Cập nhật:01/06/2016 4:59:56 CH

            Đề thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực thuế quan, ngày 16/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 201/2015/TT-BTC quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc gai đoạn 2015 – 2018. Biểu thuế gồm 9.502 dòng thuế trong đó gồm 9.445 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 57 doàng thuế được chi iết theo cấp độ 10 số. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 cùng thời điện với Hiệp định thương mại tự do Việt Na – Hàn Quốc có hiệu lực.

Chi tiết Thông tư vui lòng xem tại đâyUpload/2016/BieuVK.pdf

 Bản in]
Các bài khác
     

Liên kết công vụ