Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
  
Cập nhật:11/11/2020 10:19:45 SA
Chương trình Khuyến công địa phương hỗ trợ cơ sở CNNT
Chương trình Khuyến công địa phương hỗ trợ cơ sở CNNT

Ngày 3/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND  về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

  - Góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh; phát triển các ngành nghề và làng nghề có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương và gắn với việc bảo vệ môi trường, đồng thời quan tâm bảo tồn các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch, dịch vụ; góp phần thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình liên quan khác.

          - Huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống và các dịch vụ khuyến công, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Góp phần thức hiện thắng lợi Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  2. Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ đào tạo được khoảng 500 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ khoảng 500 lượt học viên tham gia các khóa tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, hội nghị hội thảo chuyên đề...

- Hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, xử lý môi trường; 65 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, xử lý môi trường; 01 cơ sở công nghiệp nông thôn điển hình xây dựng mô hình trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất bền vững.

- Hỗ trợ 05 đề án tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ khoảng 500 lượt cơ sở tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức 03 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh. Tổ chức tham gia bình chọn 02 kỳ cấp khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và 03 kỳ bình chọn cấp quốc gia theo kế hoạch của Bộ Công Thương. Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm cho khoảng 15 cơ sở công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ đầu tư 05 phòng trưng bày để giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Hàng năm, xây dựng khoảng 18 chuyên đề, phóng sự tuyên truyền các hoạt động khuyến công, công nghiệp nông thôn, hoạt động ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng dữ liệu về các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Thừa Thiên Huế lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ đã được phong tặng để góp phần gìn giữ các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của các nghệ nhân trong thực hành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 04 cụm công nghiệp; Hỗ trợ sữa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường cho 02 cụm công nghiệp; Hỗ trợ sữa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường cho 05 cơ sở CNNT.

- Tổ chức 05 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về khuyến công, cụm công nghiệp, làng nghề…

. Kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm kinh phí sự nghiệp kinh tế cho hoạt động khuyến công từ nguồn ngân sách của tỉnh được phân bổ hàng năm; nguồn hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia theo chương trình, kế hoạch và đề án được phê duyệt; nguồn đối ứng từ các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 dự ước khoảng 195.200 triệu đồng; Trong đó bao gồm:

  - Nguồn kinh phí khuyến công :                           59.200 triệu đồng

  - Nguồn từ cơ sở/doanh nghiệp, nguồn khác:       136.000 triệu đồng

  Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch, đề án, dự án được phê duyệt và khả năng ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động khuyến công hằng năm.

  3. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định phê duyệt ()
2 Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 ()
NTD-QLCN
SCT-QLCN
 Bản in]

Liên kết công vụ