Ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:30/09/2019 11:09:29 SA
Ngày 26/9/2019., UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58 /2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Đối tượng doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với doanh nhân: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành quản lý doanh nghiệp do doanh nghiệp đề cử tham gia: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc; Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Chủ doanh nghiệp tư nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực tuyên dương sẽ dành cho các doanh nghiệp hoặc doanh nhân điều hành doanh nghiệp hoạt động tốt trên các lĩnh vực: Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế; Xuất khẩu; Giải quyết việc làm; Doanh nghiệp vượt khó, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Doanh nghiệp trẻ xuất sắc; Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Xem chi tiết nội dung Quy chế tại các file đính kèm dưới đây. 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định ()
2 Phụ lục 1 ()
3 Phụ lục 2 ()
4 Phụ lục 3 ()
5 Phụ lục 4 ()
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ