Ban hành Quy trình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
  
Cập nhật:25/11/2020 10:42:13 SA
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, mục đích ban hành Quy trình này quy định trình tự, cách thức thực hiện và trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm. Quy trình này được áp dụng cho quá trình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ