Trang chủ » Hội nhập và phát triển » Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương
Cam kết thuế quan của Bru-nây Đa-rút-xa-lam
Cập nhật:01/06/2016 4:59:56 CH

           1. Các quy định của Biểu lộ trình được diễn đạt theo các mục tương ứng của Chỉ thị về thuế nhập khẩu hải quan 2007, và diễn giải quy định của Biểu lộ trình, bao gồm các sản phẩm nằm trong các phân nhóm của Biểu lộ trình, sẽ được điều chỉnh bởi Chú giải chung, Chú giải Phần, Chú giải chương của Chỉ thị về thuế nhập khẩu hải quan 2007 của Bru-nây Đa-rút-xa-lam. Đối với những quy định của Biểu lộ trình này giống hết với quy định tương ứng của Chỉ thị về thuế nhập khẩu hải quan 2007, quy định của Biểu lộ trình này sẽ được hiểu giống với các quy định tương ứng của Chỉ thị về thuế nhập khẩu hải quan 2007.

2. Thuế suất cơ sở theo Biểu lộ trình này là thuế suất tối huệ quốc (MFN) của Bru-nây Đa-rút-xa-lam có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2010.

3. Trong Biểu này, mức thuế được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ làm tròn sẽ được thực hiện ở hàng trăm gần nhất của Dollar Brunei.

4. Các Danh mục sau sẽ áp dụng để Bru-nây Đa-rút-xa-lam xóa bỏ hoặc cắt giảm một phần Thuế hải quan theo Điều 2.4.2 (Xóa bỏ thuế hải quan):

(a) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục A sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, và hàng hóa đó sẽ được miễn thuế kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Bru-nây Đa-rút-xa-lam;

(b) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD3 sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 2. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 3.

(c) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD6 sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 3. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được giảm xuống 15% từ ngày 01 tháng 1 năm thứ 4 và Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6.

(d) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-A sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 6. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(e) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-B sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 3 và giảm xuống 10% từ ngày 01 tháng 1 năm thứ 4. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(f) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-C sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 3. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ là 15% từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 4; 10% từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6 Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(g) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-D sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 5 và giảm xuống 5¢ mỗi ki-lo-gram từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(h) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-E sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 5 và giảm xuống 10¢ mỗi ki-lo-gram từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(i) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-F sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 5 và giảm xuống 10¢ mỗi đề-ca-lít từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6. Thuế hải quan đánh  trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(j) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD7-G sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 5 và giảm xuống 20¢ mỗi đề-ca-lít từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7.

(k) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD11 sẽ được giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 10. Thuế hải quan đánh trên những hàng hóa này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hóa này sẽ được miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 11.

(l) Thuế hải quan đánh trên hàng hóa có xuất ở nằm trong Danh mục BD-A sẽ tiếp tục được miễn thuế từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Bru-nây Đa- rút-xa-lam. Cấp giấy phép nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu đối với những hàng hóa này sẽ được giữ nguyên.

5. Mức cắt giảm hàng năm nêu tại khoản 4 để xóa bỏ hoặc giảm một phần

Thuế hải quan sẽ là các Mức cắt giảm hàng năm bằng nhau, ngoại trừ:

(a) Được quy định ở khoản 3 (b)(i), 4(a)(ii) và 4(b)(ii) của Phần A của Phụ lục này; hoặc

(b) Được quy định khác ở khoản 4

           Chi tiết biểu thuế quan của  Bru-nây Đa-rút-xa-lam vui lòng xem tại đây Upload/2016/tpp_phuluc_2d_brunei_bieu_hs2012-_vie.compressed.pdf

 Bản in]

Liên kết công vụ