Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả năm 2015
Cập nhật:15/12/2015 4:32:00 CH
Thực hiện Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức thí điểm đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 581/KH-SCT ngày 09/6/2015 và tổ chức thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Kết quả thu được từ 115 phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công, trong thời gian từ 16/6/2015 đến 15/10/2015 như sau:

1. Đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

TT

Họ và tên

Nội dung

Ý kiến đánh giá

Tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Quang Trung

I.Thái độ giao tiếp

1.Rất lịch sự và đúng mực

68,70

2.Lịch sự, dễ gần, dễ hỏi

31,30

II.Cách hướng dẫn hồ sơ

1.Rất tận tình, rõ ràng, chu đáo

83,48

2.Tận tình, rõ ràng

16,52

III.Đánh giá chung

1.Rất hài lòng

70,43

2.Hài lòng

29,57

2. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

TT

Đơn vị

Nội dung

Ý kiến đánh giá

Tỷ lệ (%)

1

Sở Công Thương

I.Đánh giá mức độ hài lòng chung đối với kết quả giải quyết TTHC

1.Rất hài lòng

80,00

2.Hài lòng

20,00

II.Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với cơ quan, đơn vị

1.Rất hài lòng

72,17

2.Hài lòng

27,83

SCT-VP-C
 Bản in]

Liên kết công vụ