Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Tiếp cận thông tin
Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Cập nhật:27/03/2019 1:32:57 CH
Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019), Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đánh giá công chức, viên chức, người lao động với những nội dung sau:

1. Về căn cứ, thời điểm, thẩm quyền, phương pháp và nội dung đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 4, 5, 6,7, 8 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Riêng lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú (Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND) được thực hiện 01 lần vào cuối năm.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức, viên chức, người lao động

a) Đối với công chức

- Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao (theo mẫu hướng dẫn tại điểm a mục 3 Công văn này);

- Trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp phòng để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Đối với việc đánh giá, chấm điểm cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở thì thành phần tham dự đánh giá là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc.

b) Đối với viên chức

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu hướng dẫn tại điểm b mục 3 Công văn này);

- Trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp phòng, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tham khảo ý kiến tham gia góp ý và quyết định đánh giá, phân loại viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Về tiêu chí phân loại đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo bảng nội dung, tiêu chí với tổng 100 điểm, cụ thể như sau:

a) Đối với công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện đánh giá theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND. Riêng cột điểm do thủ trưởng cấp có thẩm quyền đánh giá chỉ thực hiện đánh giá vào cuối năm.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện đánh giá theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động thực hiện đánh giá theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

b) Đối với công chức, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc đơn vị thực hiện đánh giá theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

- Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động thực hiện đánh giá theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

4. Thời gian thực hiện

a) Thời gian thực hiện

Các phòng, đơn vị tổ chức đánh giá, chấm điểm đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị theo định kỳ hàng quý trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công. Kết quả đánh giá xếp loại hàng quý là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại cả năm đối với công chức, viên chức và người lao động.

b) Thời gian gửi hồ sơ đánh giá

Hồ sơ đánh giá, chấm điểm của các phòng, đơn vị, gồm:

- Phiếu đánh giá, chấm điểm và phân loại của cá nhân;

- Bảng tổng hợp chấm điểm đối với công chức, viên chức, người lao động theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

Hồ sơ đề nghị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 01/4, 01/7, 01/10 và 01/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo đánh giá, xếp loại.

Nhận được Công văn này đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Sở để được hướng dẫn, giải quyết./.

Xem nội dung Quyết định 12/2019/QĐ-UBND đính kèm. 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 12/QĐ-UBND ()
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ