Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết ngày 31/12/2017 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp
Cập nhật:12/10/2018 4:46:16 CH

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú[1]

I. Lĩnh vực: Tài chính

1.

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/12/2017


2.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/6/2014

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí phục vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/7/2014



3.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND

Ngày 21/8/2014

Ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/9/2014


4.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2015

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/02/2015



5.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2015

Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

10/10/2015



6.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

Ngày 07/7/2016

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2016


7.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2017

Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/02/2017


8.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2017

Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/02/2017


9.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

Ngày 28/02/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/3/2017


10.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND

Ngày 27/4/2017

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/5/2017


11.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/5/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/6/2017


12.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2017

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/6/2017


13.

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND

Ngày 21/6/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/7/2017


14.

Quyết định

57/2017/QĐ-UBND

Ngày 09/8/2017

Về việc sửa đổi, điều chỉnh Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

19/8/2017


15.

Quyết định

75/2017/QĐ-UBND

Ngày 01/9/2017

Quy định tạm thời thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan.

15/9/2017


16.

Quyết định

94/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2017

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2018


17.

Quyết định

95/2017/QĐ-UBND

Ngày 17/11/2017

Quy định giá dịch vụ thủy lợi đối với vùng được tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu chủ động một phần từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/12/2017


II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

18.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

01/01/2015


19.

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


20.

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


21.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


22.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017


23.

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017


24.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


25.

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


26.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017


27.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017


28.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứnh nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


29.

Quyết định


10/2010/QĐ-UBND

Ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.

05/4/2010


30.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 04/3/2011

Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

14/3/2011



31.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2014

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/7/2014



32.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2014

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/7/2014



33.

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/10/2014



34.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019)

01/01/2015


35.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2015

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2015



36.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/06/2016

Bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành theo Quyết định 75/2014/QĐ-UBND

11/06/2016



37.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

Ngày 07/07/2016

Bảnggiá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế.

20/7/2016


38.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

Ngày10/02/2017

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/02/2017


39.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017


40.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


41.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


42.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


43.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh.

05/6/2017


44.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


45.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


46.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017


47.

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khác thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017


48.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND

Ngày 02/6/2017

Về việc điều chỉnh và bổ sunggiátính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số45/2016/QĐ-UBNDngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/6/2017


49.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

Ngày 05/6/2017

Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".

15/6/2017


50.

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND

Ngày 21/6/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2017


51.

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND

Ngày 27/7/2017

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

10/8/2017


52.

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2017


53.

Quyết định

59/2017/QĐ-UBND

Ngày 11/8/2017

Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/9/2017


54.

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND

Ngày 11/8/2017

Về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số /2017/QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

15/8/2017


55.

Quyết định

69/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/8/2017

Ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

10/9/2017


III. Lĩnh vực: Y tế

56.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017


57.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

17/8/2014



58.

Quyết định

74/2017/QĐ-UBND

Ngày 01/9/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh.

01/10/2017


IV. Lĩnh vực: Hành chính – Văn phòng

59.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/6/2016

Ban hành Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

03/7/2016


V. Lĩnh vực: Thuế

60.

Quyết định


12/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2016


Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/02/2016



VI. Lĩnh vực: Khu kinh tế, công nghiệp

61.

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/6/2017

Ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/6/2017


VII. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

62.

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

20/12/2017


63.


Quyết định


41/2010/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2010

V/v ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế

23/10/2010


64.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/5/2013

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế



65.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2013

Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


11/11/2013



66.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

Ngày 12/3/2015

Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCQG ISO 9001:2008


22/3/2015



67.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/02/2016

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

11/02/2016



68.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2016

Ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

27/5/2016



69.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND

Ngày 20/02/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế.

25/05/2017


VIII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

70.

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19/12/2011



71.

Quyết định

422/2005/QĐ-UBND

Ngày 24/01/2005

Về việc quy định đường một chiều trong thành phố Huế.

24/01/2005


72.

Quyết định

775/2008/QĐ-UBND

Ngày 29/3/2008

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm

08/4/2008



73.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.

30/12/2011



74.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

Ngày 27/9/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013


75.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp.

17/8/2014



76.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2016

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/6/2016



77.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

Ngày 20/02/2017

Về việc công bố và công bố lại danh mục các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc hệ thống đường Tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

01/4/2017


78.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2017

Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe moto hai bánh, xe moto ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


79.

Quyết định

81/2017/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2017

Ban hành quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/9/2017


80.

Quyết định

85/2017/QĐ-UBND

Ngày 02/10/2017

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2017


IX. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao

81.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/3/2017


82.

Quyết định


09/2016/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2016

Ban hành quy chế hoạt động biễu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh.


07/02/2016



83.

Quyết định


31/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/5/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

01/6/2017


84.

Quyết định


52/2017/QĐ-UBND

Ngày 26/7/2017

Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số09/2016/QĐ-UBNDngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

10/8/2017


X. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo:

85.


Quyết định

63/2013/QĐ-UBND Ngày 27/12/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế.


06/01/2013



XI. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

86.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/04/2016

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

18/4/2016



87.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017


88.

Quyết định

1053/2006/QÐ-UBND

Ngày 19/4/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở.

04/5/2006



89.

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

01/9/2011


90.

Quyết định

29/2012/QÐ-UBND

Ngày 11/9/2012

Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

21/9/2012



91.

Quyết định

41/2014/QÐ-UBND

Ngày 29/7/2014

Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/8/2014



92.

Quyết định

53/2014/QÐ-UBND

Ngày 18/8/2014

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/8/2013



93.

Quyết định

72/2014/QÐ-UBND

Ngày 27/11/2014

Ban hành quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng cô.


07/12/2014



94.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

02/6/2016



95.

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/9/2016


96.

Quyết định

84/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2016


97.

Quyết định

80/2017/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/10/2017.


98.

Quyết định

82/2017/QĐ-UBND

Ngày 22/9/2017

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2018


XII. Lĩnh vực: Xây dựng

99.

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017


100.


Quyết định

3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế


11/11/2003



101.

Quyết định

714/2009/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2009

Về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

13/4/2009


102.

Quyết định


17/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế

01/7/2010


103.

Quyết định


18/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

01/7/2010


104.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

Ngày 03/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/7/2013



105.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2014

Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

03/02/2014



106.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 12/9/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

22/9/2014



107.

Quyết định

68/2015/QĐ-UBND Ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2016


108.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/4/2016

Về việc quy định giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/5/2016



109.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2016

Về việc Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016


110.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

Ngày 23/3/2017

Ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/4/2017


111.

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2017


112.

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2017


113.

Quyết định

76/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2017

Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017


114.

Quyết định

77/2017/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017


XIII. Lĩnh vực: Quốc phòng – An Ninh

115.

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017


116.

Quyết định

71/2017/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/9/2017


XIV. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

117.

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

22/12/2014



118.

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/12/2015



119.

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017


120.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017


121.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2013

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8/2013



122.

Quyết định


01/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/01/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14/01/2016



123.

Quyết định


26/2016/QĐ-UBND

Ngày 25/4/2016


Ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/5/2016



124.

Quyết định


52/2016/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2016


Ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2016


125.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

Ngày 21/4/2017

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/5/2017


126.

Quyết định

67/2017/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/9/2017


XV. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội

127.

Nghị quyết