Danh sách các TTHC triển khai dịch vụ công mức 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương
  
Cập nhật:21/07/2020 10:22:52 SA

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

I

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

04

02

 1.  

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

x

 1.  

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

x

 1.  

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

 1.  

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

 1.  

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

 1.  

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

II

Lĩnh vực thương mại

02

0

 1.  

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

x

 

 1.  

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

x

 

III

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

16

05

 1.  

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 1.  

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 1.  

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 1.  

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 1.  

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

 1.  

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

x

 

 1.  

Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

x

 

 1.  

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí

x

 

 1.  

Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

 1.  

Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP

x

 

 1.  

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế.

x

 

 1.  

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế

x

 

 1.  

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

 1.  

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

x

 

 1.  

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại

x

 

 1.  

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

 1.  

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

 1.  

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

x

 

 1.  

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

IV

Lĩnh vực điện lực

 

5

 1.  

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 

x

 1.  

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

x

 1.  

Cấp thẻ an toàn điện

 

x

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

x

 1.  

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

 

x

V

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

02

0

 1.  

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

 1.  

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

VI

Lĩnh vực cạnh tranh

5

0

 1.  

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

x

 

 1.  

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

x

 

 1.  

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

x

 

 1.  

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

x

 

 1.  

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

x

 

VII

Lĩnh vực kinh doanh khí

24

0

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

x

 

 1.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

x

 

VIII

Lĩnh vực Thương mại biên giới

01

 

1

Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào

x

 

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
     

Liên kết công vụ