Đề nghị kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
  
Cập nhật:02/12/2020 11:36:14 SA
Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 2850/SCT-VP ngày 24/12/2020 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Theo đó, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn số 803/TTr-PCTN ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

Để công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) Sở Công Thương đảm bảo đúng theo quy định; Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông báo đến CBCCVC của đơn vị tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2020;

(Phụ lục 1: Danh sách CBCCVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập; Phụ lục 2:Mẫu kê khai tài sản, thu nhập; Phụ lục 3: Hướng dẫn mẫu kê khai tài sản, thu nhập đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, mục Thông tin chỉ đạo điều hành).

Bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

(Nội dung Nghị đinh 130/2020/NĐ-CP)

Yêu cầu Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.                                                                           

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ