Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương X (KHÓA XI)
Cập nhật:23/07/2015 2:05:49 CH

Ngày 08/4/2015, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương X (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

          Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở được đồng chí Phan Công Tuyên – Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;  Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác…

Hội nghị giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị lần thứ X, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), qua đó liên hệ thực tiễn và vận dụng một cách sáng tạo vào lĩnh vực công tác, góp phần đưa nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ X của Đảng vào cuộc sống.

SCT-KHTC-T

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ