Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
  
Cập nhật:28/11/2019 11:40:20 SA
Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dântoàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựngbảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, hướng đến đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội.

2. Cấp tỉnh

Thực hiện nghiêm túc các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019”.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh; Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào ngày 20/12/2019.

- Sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

- Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết về:

- Hướng dẫn 67-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944 - 22/12/2019)

- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam


HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ