KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
  
Cập nhật:01/02/2021 3:12:28 CH
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 về Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch gồm: Xác định cụ thể trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước ASEAN về phòng, chống buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan; Xác định nội dung, lộ trình nội luật hóa các quy định của Công ước ACTIP phù hợp với pháp luật, chính sách và điều kiện của địa phương; đảm bảo các yêu cầu về đối nội, đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên Cộng đồng ASEAN trong phòng, chống mua bán người; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Nội dung chi tiết Kế hoạch 33/KH-UBND xem tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ