KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021
  
Cập nhật:26/02/2021 3:17:53 CH
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/02/2021 về Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021.

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tham gia triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Thông qua môi trường mạng xã hội, tiếp cận, tăng tính tương tác giữa cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Xem nội dung Kế hoạch chi tiết tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ