Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt
  
Cập nhật:07/01/2020 4:16:14 CH
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh TT Huế đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nguy cơ, diễn biến tình hình phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, phòng chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng ngừa phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; đề ra các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; Xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra gồm: 

1. Tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nguy cơ, diễn biến, tình hình phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương thức, thủ đoạn, hoạt động, tính chất phức tạp, nguy hiểm, tác hại của việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Chủ động triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử khủng bố về phổ biến và tài trợ vũ khí huỷ diệt hàng loạt; kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đặc biệt là nâng cao chất lượng quản lý dân cư, hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ và sinh học, vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng và công cụ hỗ trợ có thể sử dụng vào việc phổ biến vũ khí hàng loạt…

4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự tại sân bay, bến cảng, nhà ga, cửa khẩu, khu vực biên giới và những nơi công cộng, tập trung đông người.

5. Chủ động triển khai các biện pháp công tác kiểm soát an ninh hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác; vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; kiểm soát các tác nhân sinh học, hoá học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân, công nghệ và phương tiện tán phát liên quan đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

6. Xây dựng và tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Chương II Hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn và phá vỡ hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đối với các Sở ban ngành; căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn cán bộ, công nhân viên để thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo. 

Xem chi tiết về Kế hoạch 260/KH-UBND tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ