Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
  
Cập nhật:30/07/2019 1:52:38 CH
Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Thời gian thực hiện Kế hoạch từ năm 2019-2020, Kế hoạch nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tạo tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng....

Theo đó, sẽ thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể. Các quy hoạch xây dựng phải đảm bảo đồng bộ và phù hợp quy hoạch tỷ lệ lớn hơn (từ quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết) và đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Chương trình phát triên đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị theo quy định.

- Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

- Rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương.

                                                                        

HTNTHI
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ