Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
  
Cập nhật:13/08/2019 3:39:40 CH
Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, Mục đích của Kế hoạch nhằm: 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân và LLVT chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2019; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Hoạt động tuyên truyền giáo dục; Hoạt động thi đua - khen thưởng; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm; Tổ chức Lễ kỷ niệm, hoạt động hội thảo, sơ kết, giao lưu, gặp mặt; Hoạt động chính sách, dân vận. 

Kế hoạch đã đề ra phân tổ chức thực hiện cụ thể đối với các tổ chức, đoàn thể, các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh đồng thời yêu cầu tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị về ý nghĩa lịch sử của sự kiện; theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Xem chi tiết về nội dung Kế hoạch 184/KH-UBND tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ