Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
  
Cập nhật:02/11/2020 9:55:21 SA
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mục đích:       

             Tổ chức triển khai toàn diện, kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những người làm công tác thanh tra tư pháp và các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân, người làm nghề và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định.

            Nội dung:

            Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động của Nghị định; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các đối tượng có liên quan.

            Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

        Cử công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản, lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định.

        Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định./.

            Nội dung Kế hoạch tại đây.

 

NNHUY-TTra
Thanh tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ