NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG về ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Sở Công Thương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật:12/06/2013 2:05:49 CH

       

          I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị  03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Công Thương đã được triển khai sâu rộng thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống và các lĩnh vực công tác trong toàn Đảng bộ; tạo được sự chuyển biến bước đầu về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua sáu năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chi bộ Đảng, các Phòng đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Sở Công Thương đã phát động và triển khai được nhiều phong trào và hoạt động thi đua thiết thực, như xây dựng quy chế làm việc, cải cách hành chính, ký giao ước thi đua,các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa …mục tiêu ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

   Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XIV và Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bởi vị trí, vai trò của đạo đức luôn là nền tảng của xã hội; chi phối hành động của mỗi cá nhân; việc buông lỏng quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, cùng với sự tác động hàng ngày bởi những mặt trái của cơ chế thị trường là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạnh suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Để đảm bảo sự phát triển của Đảng bộ và ngành Công Thương nói chung trong giai đoạn hiện nay, thì phải xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư:  là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh trong mối quan hệ “ Với tự mình” của mỗi cán bộ đảng viên.

 Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”,“Cán bộ công chức là công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân”, “ Tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân”. Những lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ công chức là di sản tinh thần thiêng liêng, là khái quát về hình mẫu người cán bộ công chức Việt Nam, là kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động của cán bộ công chức nói chung và cán bộ, đảng viên Sở Công Thương nói riêng. Những lời dạy của Người là cơ sở để xây dựng các chuẩn mực về phẩm chất, đạo đức, phong cách người  cán bộ, đảng viên đối với quê hương, với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp, với công việc và đối với bản thân.

 II. NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày18/3/2013 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Từ đặc điểm, tính chất các lĩnh vực công tác quản lý ngành Công Thương - Ngân sách trong cơ quan, Đảng bộ Sở Công Thương Quyết nghị: “Ban hành chuẩn mực phẩm chất, đạo đức, phong cách người cán bộ, đảng viên   Cơ quan văn phòng Sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện chung cho các lĩnh vực công tác, các tổ chức, đơn vị trong Đảng bộ là:

CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG, VÔ TƯ

2. Nội dung của chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Sở Công Thương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Cần: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện lao động công tác luôn tích cực, tận tuỵ, cần cù, siêng năng với công việc theo chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; có ngày công, giờ công cao; lao động, làm việc có kế hoạch, khoa học, sáng tạo, có hiệu quả và năng suất cao; lao động công tác với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “ Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.

 + Kiệm: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to; “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức…”

 Cần, kiệm là phẩm chất của người lao động và mọi cán bộ công chức trong đời sống, trong công tác.

 + Liêm: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện trong sạch, “ luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân”; không tham nhũng, tiêu cực, hối lộ;“ không tham địa vị, không tham tiền tài…, không tham tâng bốc mình…”

 + Chính: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương ngay thẳng, đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ gì thì quyết làm cho kỳ được,  việc đúng, việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm; việc sai, việc ác thì nhỏ mấy cũng tránh”.

Liêm, chính là phẩm chất của người cán bộ công chức khi thi hành công vụ.

Chí công: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện công bằng, công tâm; là sống mình vì mọi người, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên hàng đầu, lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. 

+ Vô tư: Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị” tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán”, đem lòng chí công vô tư đối với người, với việc. “ Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “ Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn “chí công, vô tư” thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.

3. Cán bộ, đảng viên Sở Công Thương thực hiện chí công, vô tư gắn liền với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ đảng viên, người lãnh đạo phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, đòi hỏi lợi ích cho cá nhân mình; chống lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu tính lợi ích cá nhân, chiếm đoạt của công, thu vén cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm. Phải thẳng thắn, trung thực bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo vệ người tốt; không chạy theo thành tích, không bao che, giấu diếm khuyết điểm.

Thực hiện cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư gắn với kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Không nói dối, làm ẩu, bòn rút của công, ăn bớt tiền của Nhà nước, của nhân dân. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ mọi biểu hiện tiêu cực ra khỏi đời sống xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Cấp uỷ Đảng tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên học tập, quán triệt, nghiên cứu sâu sắc về nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành tỉnh Đảng Bộ về ban hành 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương, ban ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện học tập và làm theo chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Cụ thể, lượng hoá việc áp dụng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Sở Công Thương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với thực tiễn đặc điểm, tính chất công tác của chi bộ, của đơn vị mình. Đưa việc học tập,  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” vào phong trào thi đua yêu nước, vào cuộc sống, công tác của cơ quan; vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, Đảng bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng bộ, Chi bộ ; chương trình tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên; phát huy tính sáng tạo để đề ra các hình thức học tập phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn được sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Lấy kết quả học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức “ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư”, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên trang đầu trang Website của Sở, về Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối, Nghị quyết của Đảng bộ Sở Công Thương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương điển hình về học tập làm theo chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các CQ tỉnh và Đảng bộ Sở Công Thương. Hằng năm vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 tiến hành sơ kết biểu dương khen thưởng người có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 4.  Thực hiện việc sơ kết, tổng kết việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức Sở Công Thương theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung tổng kết công tác Đảng hàng năm và tổng kết nhiệm kỳ.

5. Giao Bộ phận Tuyên giáo của Đảng ủy chủ trì, ban giúp việc tham mưu của Đảng uỷ Sở, các đồng chí cấp ủy, bí thư các chi bộ có trách nhiệm phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ Sở Công Thương.

7. Giao Công đoàn Sở phối hợp với Văn phòng Cơ quan triển khai thực hiện chuẩn mực cán bộ, công chức học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Cơ quan theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/ TTg ngày 7/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ